บทความดีๆ จากปี 2002 (แต่ไฉนช่างเหมาะเหม็งกับช่วงเวลานี้เสียจริง)

อันนี้ ไม่ใช่การจะมาบอกว่าเขื่อนดีหรือไม่ดี
แต่จะมาพูดถึงมาตรการป้องกันน้ำท่วม
ช่วงเวลานี้เป็นช่วงที่พี่น้องในหลายจังหวัดกำลังเดือดร้อนเพราะเหตุการณ์น้ำท่วม
ซึ่งเวียนมาบรรจบ ครบรอบเป็นประจำทุกปี และทุกฝ่ายก็ได้พยายามหาทางแก้ไข
และทุกครั้งที่มีเหตุการณ์น้ำท่วมขึ้นมา
แนวทางแก้ไขที่บางฝ่ายหยิบยกขึ้นมาก็คือ

“เขื่อน”

Continue reading