ส่วนห้องนี้เป็นห้องที่สำหรับแสดงเครืองไม้เครื่องมือสำหรับทำนา