เมื่อเข้าไปก็จะพบกับอาคารของพิพิธภัณฑ์ซึ่งเป็นอาคารไม้